Om ACT

ACT, Acceptance and Commitment Theraphy, brukar kallas tredje vågens KBT och är en evidensbaserad psykoterapiform. Den vilar på en teoretisk bas av grundforskning inom området Relational Frame Theory, (RFT) som bland annat handlar om vår förmåga att använda språket, hur språk och avancerade kognitiva funktioner utvecklas och lärs in. RFT beskriver också hur vår förmåga att använda språk och tänkande kan skapa betydande lidande och psykisk problematik. Man kan säga att ACT är den praktiska tillämpningen av RFT.

ACT är en beteendeterapi och har uppmärksammats som en lovande psykologisk behandlingsmetod inom en rad områden såsom depression, ångestproblematik, smärta och trauma.

ACT fokuserar på livsvärden och meningsfullhet, på vad man tycker är riktigt viktigt i livet och konkreta steg, aktiva handlingar, i riktning mot det.

ACT lyfter fram balansen mellan acceptans och förändring och strävar mot en psykologisk flexibilitet.